logo MPWiK

Aktualności

 

Miasto Leszno rozpoczęło przebudowę  ciągów komunikacyjnych w ul.B.Chrobrego i ul.Niepodległości oraz ulicy Mickiewicza.

Realizacja zadań oprócz prac drogowych obejmuje przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które  nadzoruje nasze Przedsiębiorstwo.  Jeszcze w maju (25.05.2015 r.) przedstawiciele Wykonawcy oraz Inwestora, w tym przedstawiciele naszej Spółki, przekazali plac budowy pod realizację zadania związanego z  przebudową ulic Niepodległości i Mickiewicza. Prace potrwać mają 180- dni kalendarzowych. W pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie prace przy przebudowie czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. A Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do Ronda Solidarności. Prace prowadzone będą metodą wykopową z rur o średnicy DN 1500, w systemie CFW- GRP (żywice poliestrowe), o łącznej długości ok. 873,5 m. Pozostałe sieci podłączone do nowobudowanego kolektora DN 1500 wykonane mają być również  w systemie CFW- GRP zakresie średnic: DN 600 oraz DN 1200. Przebudowane zostaną również sieci kanalizacji rozdzielczej, które wykonane zostaną z rur PVC o średnicach DN250- DN 315, a także przyłącza kanalizacyjne o średnicach DN 200.

W ramach realizacji całego zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa magistralna, która realizowana będzie z rur wykonanych z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 400, o długości ok.73,5 m przebiegająca prostopadle pod  ul. A. Mickiewicza od al. J. Słowackiegow kierunku ul. Studziennej. W rejonie Ronda Kombatantów w kierunku ul. Opalińskich przebudowana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza, która realizowana będziez rur PE 100, SDR 17 o średnicy DN 110, o długości ok.45,0 m.

Przebudowa ul. Niepodległości w branży wod- kan obejmie wymianę sieci wodociągowej w  rejonie projektowanego ronda u zbiegu ul. Grunwaldzkiej- Studziennej- Niepodległości w kierunku  Al. Konstytucji 3 Maja, która wykonana zostanie z rur PE 100, SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe w zakresie średnic DN 250-160, o długości ok 316,5 m, a także przebudowę sieci wodociągowej w kierunku ul. Studziennej (PE 100 SDR 17, o średnicy DN 225 o długości ok. 28 m)  oraz przebudowę sieci wodociągowej w kierunku ul. Grunwaldzkiej (PE 100 SDR 17, DN 160 o długości ok. 23,5 m). Również przyłącza wodociągowe zostaną przebudowane po istniejącej trasie do granicy posesji. Ich przebudowa zrealizowana będzie z rur PE 100, SDR 17 w zakresie średnic DN 40- 110, o łącznej długości ok. 99,5m,

W przypadku sieci kanalizacyjnej zakres prac obejmować będzie remont istniejących kanałów ogólnospławnych w ul. Niepodległości o przekroju jajowym o średnicach DN 800/550, DN 750/500 oraz o przekroju kołowym DN 500 wykonywanych metodą bezwykopową- rękawem nasączonym żywicą epoksydową o łącznej długości ok 400,3 m.

W rejonie projektowanego ronda u zbiegu ul. Grunwaldzkiej- Studziennej- Niepodległości przebudowane będą również sieci kanalizacyjne w kierunku ul. Studziennej, w kierunku  ul. Grunwaldzkiej a także w kierunku  ul. Niepodległości o łącznej długości ca 169,0 m, które wykonane zostaną w systemie rur PVC litych.

Na początku czerwca (8.06.2015 r.) ponownie spotkali się przedstawiciele Wykonawcy  i Inwestora, w tym MPWiK, tym razem na ul. B. Chrobrego, gdzie odbyło się przekazanie placu budowy. Na Chrobrego nasza Spółka również zleciła prace przy przebudowie urządzeń wod- kan. Jednak z uwagi na zakres prac, a także utrudnienia komunikacyjne związane z rozpoczętą już przebudową ul. Niepodległości- Mickiewicza, zadanie podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap, którego realizacja przewidziana jest do końca czerwca, obejmować będzie odcinek ulicy od ul. Niepodległości ul. Wróblewskiego. Drugi etap (lipiec- sierpień) realizowany będzie od ul. Wróblewskiego do  ul. Świętojańskiej, a trzeci (wrzesień- listopad) dalszy odcinek ulicy i  zakończy się przy  Al. Jana Pawła II. Wszystkie trzy etapy zrealizowane mają być w przeciągu 180 dni kalendarzowych  i obejmować będą m. in. przebudowę sieci wodociągowej realizowaną z rur PVC, o średnicach DN 110- 160, o łącznej długości ok. 620,5 m, a także przebudowę  przyłączy wodociągowych do granic posesji, które wykonane będą z rur PE 100, o średnicach DN 40-63 i łącznej długości  ok. 394 m.

W ramach realizacji prac Wykonawca, metodą wykopową, przebuduje czynną sieć kanalizacji ogólnospławnej, która wykonana zostanie z rur PCV litych, o średnicy DN 500 na odcinku od  ul. Niepodległości do ul. Brackiej o długości 133,45 mb, a także odcinek sieci o średnicy DN 315 od wjazdu do Gimnazjum nr 1 do Al. Jana Pawła II o długości 36,5 mb.              

Spółka zleciła również bezwykopowe, punktowe naprawy sieci kanalizacji ogólnospławnej o kształcie jajowym. Naprawy przy użyciu krótkich rękawów tzw. „packerów”  wykonane zostaną z mat szklanych grubości min. 6,0 mm o min. nasączonych żywicą poliuretanową  hermetycznie utwardzanej przy pomocy utwardzacza. Renowacji przy użyciu chemii budowlanej poddane zostanie 11 studni rewizyjnych oraz przyłącza kanalizacyjne- od sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości.

Z uwagi na zabytkowy charakter ulicy, nasze Przedsiębiorstwo zleciło firmie AKWA Sp. z o. o. w Gnieźnie wykonanie specjalnych hydrantów przeciwpożarowych typu „staromiejskiego”- retro na których widnieje herb naszego Miasta. Również włazy kanalizacyjne, które dostarczyła już do Spółki  odlewnia żeliwa z siedzibą w Końskich- Koneckie zakłady Odlewnicze Sp. z o. o., wzbogacone zostały o odcisk herbu oraz nazwę naszego Miasta.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j