logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

Interesariusze

Narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 roku w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Współpraca MPWiK z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. współpracuje z NFOŚiGW od 2013r. W tym okresie Spółka pozyskała środki o łącznej wartości ponad 11 mln zł w ramach preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału.

Dofinansowane zostały m.in. następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego w ul. Racławickiej w Lesznie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie - etap IV i V
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długich Starych - etap I i II
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mickiewicza w Lesznie
 • Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Chrobrego w Lesznie

W 2017 roku Spółka podpisała umowę pożyczki w wysokości 1.790.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie - etap I”. W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dekana i ul. Kiepury w Lesznie
 • Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sokoła w Lesznie
 • Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grunwaldzkiej w Lesznie
 • Modernizacja przepompowni ścieków P1-2 przy ul. Zachodniej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego
 • Modernizacja przepompowni ścieków P1-4 przy ul. Święciechowskiej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego

W 2017 roku Spółka złożyła także kolejny wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 4.050.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie - etap II” w ramach którego ujęte zostały poniższe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej  w ul. Prochownia w Lesznie,
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Najdy w Lesznie,
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyszyńskiego w Lesznie,
 • Przebudowa ulicy  Strzeleckiej w Lesznie,
 • Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, węzłów wodociągowych oraz przyłączy do granicy posesji w ul. Juranda w Lesznie,
 • Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy posesji w ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie,
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Andrzejewskiego w Lesznie na odcinku od ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Włodarczaka,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilkowickiej w Lesznie.

W dniu 09.10.2017 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania.

 logotyp nfosigw

a p j